Monday, June 6, 2011

เพลิดเพลินอีกหน่อย


ชอบใจร้านตัดเสื้อในตลาด
ชอบใจหุ่นชักแบบพม่า
ชอบใจภาพวาดงานศิลปะที่วางขาย
ชอบใจร้านขายของเบรนเนมในย่างกุ้ง (2011)

No comments: